Egzamin zaliczeniowy studium animatora RAM

EGZAMIN RAM – ZASADY

1. Zdanie egzaminu RAM jest jednym z koniecznych etapów decydujących o pozostaniu animatorem.
2. Pozytywnie zadany egzamin daje prawo do udziału w praktyce wakacyjnej w charakterze animatora grupy (asystenta).
3. Do egzaminu przystępują osoby, które przeszły weryfikację (brak zarzutów moralnych wobec kandydata, złożone wszystkie prace teoretyczne i praktyczne, ewentualne usprawiedliwienia nieobecności….).
4. Egzamin odbywa się na ostatniej sesji Studium Animatora i rozpoczyna się w piątek o godz. 20. 00.
5. Egzamin odbywa się w 3 komisjach, z egzaminu jest ocena.
6. Materiałem do zaliczenia jest podstawowa wiedza katechizmowa oraz wiedza dotycząca tez zawartych poniżej.
7. Na egzamin przynosimy: uzupełniony w podpisy indeks, notatnik ze Studium Animatora, śpiewnik ze Studium Animatora, tzw. teczkę animatora – materiały konieczne do przeprowadzonych wybranych rekolekcji wakacyjnych: konspekt, propozycje Dróg Krzyżowych, adoracji, pogodnych wieczorów, modlitw porannych i wieczornych…
8. Na egzamin przychodzimy w stroju odświętnym.
9. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat prosi o poprawkę w innym terminie.
10. Osoby mające ważne przeszkody i nie mogące zdawać egzaminu w terminie wyznaczonym piszą podanie do Moderatora RAM i proszą o wyznaczenie terminu dodatkowego.


I. Pytania z zagadnień teologicznych.
1. Omów Osobę, naturę i przymioty Pana Boga.
2. Omów Osobę – Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa.
3. Wyjaśnij Wcielenie, śmierć, zmartwychwstanie i zbawczą misję Jezusa Chrystusa.
4. Omów Osobę Ducha Świętego i Jego rolę w Kościele.
5. Co to są sakramenty i dlaczego nazywamy je uświęcającymi znakami Bożej łaski?
6. Omów sakrament Chrztu świętego.
7. Omów Sakrament Eucharystii.
8. Omów sakrament kapłaństwa, różnica pomiędzy powszechnym kapłaństwem wiernych a kapłaństwem sakramentalnym.
9. Sakrament małżeństwa, jego natura, cele i zadania.
10. Rodzina „domowym Kościołem”, odpowiedzialne rodzicielstwo.
11. Omów rzeczy ostateczne człowieka.
12. Kim są Aniołowie i jaką pełnią misję wobec Pana Boga?
13. Maryja i Jej udział w dziele Zbawienia.
14. Omów przywileje Maryi: Bogurodzica, Niepokalanie Poczęta, Wniebowzięta, Dziewica, Matka Kościoła, Pośredniczka łask.
15. Omów formy kultu maryjnego.
16. Czym jest Kościół – kapłańska, prorocka i królewska misja ludzi świeckich w Kościele.
17. Omów przymioty Kościoła: jeden, święty, powszechny i apostolski. Kościół hierarchiczny i świecki.
18. Pismo święte „Księgą Życia”: autorstwo Biblii, natchnienie, języki, podział i rodzaje ksiąg biblijnych.

II. Pytania z zagadnień ascetycznych.
1. Omów cnoty Boskie i kardynalne, chryzmaty i dary, powiedz jak je zdobywać.
2. Wymień i omów 7 darów Ducha Świętego.
3. Co to są wady i nałogi, powiedz jak je pokonywać.
4. Sumienie, rodzaje sumienia, kształtowanie sumienia.
5. Grzech, jego rodzaje, skutki grzechu.
6. Wymień i omów grzechy główne.
7. Dobra spowiedź, omów warunki dobrej spowiedzi.
8. Omów dojrzałe i pełne przeżywanie Mszy świętej.
9. Czym jest modlitwa, jej cechy, rodzaje i formy.
10. Rola Słowa Bożego w życiu chrześcijanina.
11. Wymień i omów uczynki miłosierne co do duszy i ciała.
12. Wymień i omów Przykazania Kościelne.

III. Pytania z zagadnień liturgicznych.
1. Rok liturgiczny, kalendarz liturgiczny, okresy, uroczystości i święta oraz kolorystyka Roku Liturgicznego.
2. Wyjaśnij wymowę okresu Adwentu.
3. Wytłumacz wymowę wigilii i Świąt Bożego Narodzenie.
4. Wytłumacz wymowę Wielkiego Postu w życiu chrześcijanina.
5. Teologia i liturgia Triduum Paschalnego.
6. „Zielone Święta” – teologia i znaczenie.
7. Omów Liturgię Słowa we Mszy świętej.
8. Omów Liturgię Eucharystii we Mszy świętej.
9. Omów funkcje liturgiczne osoby świeckiej we Mszy świętej.
10. Omów przygotowanie ołtarza do Mszy świętej.
11. Wymień i omów postawy liturgiczne we Mszy świętej.
12. Zasady tworzenia modlitwy wiernych, liczba i treść wezwań.
13. Omów symbolikę darów przynoszonych do ołtarza w czasie Mszy świętej.
14. Pieśni w liturgii i zasady ich używania we Mszy świętej.
15. Budowa i sposób odmawiania brewiarza.
16. Treść modlitwy porannej i wieczornej chrześcijanina.
17. Omów księgi liturgiczne używane we Mszy świętej.
18. Omów najważniejsze kościelne nabożeństwa liturgiczne poza Mszą świętą.
19. Omów najważniejsze święta Maryjne i podaj ich daty.

IV. Pytania z zagadnień hagiograficznych.
1. Życiorys św. Papieża Jana Pawła II.
2. Życiorys Sługi Bożej Anny Jenke.
3. Życiorys bł. Piotr Jerzego Frassatiego.
4. Życiorys św. Józefa Sebastiana Pelczara.
5. Życiorys bł. Jana Balickiego.
6. Życiorys bł. Augusta Czartoryskiego.
7. Życiorys św. Jana z Dukli.
8. Życiorys bł. Bronisława Markiewicza.
9. Życiorys rodziny Ulmów.
10. Kim był twój patron (z chrztu lub bierzmowania)?
Ps. W życiorysach prosimy o przedstawienia najważniejszych wydarzeń związanych z postacią oraz sposób realizacji świętości.

V. Pytania z zagadnień ewangelizacyjnych.
1. Cechy ewangelizatora.
2. Cechy animatora prowadzącego małą grupę w parafii.
3. Zasady mówienia świadectwa .
4. Wyjaśnij co to jest kerygmat i podaj jego elementy.
5. Wyjaśnij różnicę między kerygmatem a katechezą.
6. Podaj schemat rozmowy ewangelizacyjnej (kerygmatyczej).
7. Wyjaśnij rolę preewangelizacji w rozmowie ewangelizacyjnej.
8. Omów rolę i schemat konspektu na spotkanie w małej grupie.
9. Wyjaśnij rolę metod aktywizujących w konspekcie oraz podaj przykłady.
10. Wymień i omów metody ewangelizacji.
11. Wyjaśnij rolę Słowa Bożego w rozmowie ewangelizacyjnej.
12. Podaj przykłady fragmentów Słowa Bożego dotyczących poszczególnych punktów kerygmatu.

VI. Pytania dodatkowe.
1. Omów symbole RAM – ich treść i znaczenie.
2. Omów Adhortacje posynodalną Papieża Franciszka „Chrystus vivit”
3. Omów teść Dziejów Apostolskich
4. Omów jedną wybraną encyklikę św. Jana Pawła II
5. Przedstaw historię RAM w Archidiecezji Przemyskiej.
6. Podstawowe paragrafy Statutu RAM Archidiecezji Przemyskiej.

Literatura pomocnicza:
1. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia, Poznań 1996.
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
3. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, T. I i II, Kraków 1996.
4. Teologia dla szkół średnich, praca zbiorowa pod red. ks. M. Ruseckiego, Lublin 1994.
5. ABC teologii dogmatycznej, ks. S. Stasiak, Wrocław 1993.
6. Literatura hagiograficzna.
7. Statut RAM.