Diakonie

Diakonie w Ruchu Apostolstwa Młodzieży
1.Są to wspólnoty działające w ramach Stowarzyszenia i realizujące jego cele, umożliwiające precyzyjne posługiwanie charyzmatami.
2. Diakonie działają formalnie za zgodą Rady RAM i pod jej kontrolą.
3. Przynależność do Diakonii jest dobrowolna i nie ma charakteru ścisłej rejestracji.
4. Liczba Diakonii zależna jest od potrzeby Stowarzyszenia i stale może ulec zmianie.
5. Włączenie się do Diakonii polega na powiadomieniu moderatora o takim zamiarze i jednoczesnym przyjęciu zleconej posługi.

I. DIAKONIA MEDIÓW:
1. Redakcja kwartalnika RAM – „Apostolos”.
2. Udział w audycjach radiowych Radia „FARA”.
3. Udział w programach telewizyjnych.
4. Udział w tworzeniu i redagowaniu strony internetowej.
5. Udział w opracowywaniu promocji medialnej Stowarzyszenia.

II. DIAKONIA FORMACJI:
1. Pomoc w formacji kandydatów na animatora na Studium Animatora RAM – podejmowanie poszczególnych służb.
2. Posługa animatorska podczas rekolekcji wakacyjnych RAM.
3. Pomoc w prowadzeniu rekolekcji specjalistycznych (dla kandydatów do bierzmowania, sympatyków, maturzystów itp.).
4. Posługa świadectwa podczas rekolekcji parafialnych i innych.
5. Szeroko pojęta posługa muzyczna.

III. DIAKONIA GOSPODARCZA:
1. Pomoc w przygotowywaniu Ośrodków na rekolekcje wakacyjne RAM.
2. Prace związane z remontami i naprawami zniszczeń Ośrodków i Domu Rekolekcyjnego.
3. Prace związane z przyjmowanie darów żywnościowych z Unii Europejskiej.
4. Wszelkie prace związane ze sprzątanie i porządkowaniem obiektów wykorzystywanych przez RAM.
5. Inne.

IV. DIAKONIA EWANGELIZACJI:
1. Posługa ewangelizacyjna na akcjach Szkoły Nowej Ewangelizacji.
2. Posługa ewangelizacyjna w ramach uroczystości RAM.
3. Posługa ewangelizacyjna na rekolekcjach parafialnych, szkolnych i specjalistycznych.
4. Branie udziału w kursach i szkoleniach ewangelizacyjnych.
5. Promocja RAM w parafiach – pomoc w zakładaniu nowych grup.

V. DIAKONIA REKREACJI I ROZRYWKI:
1. Przygotowywanie dyskotek i zabaw RAM.
2. Przygotowywanie zabaw sylwestrowych.
3. Organizacja ognisk i pogodnych wieczorów.
4. Inne.

VI. DIAKONIA MISJI:
1. Modlitwa za misjonarzy i misje.
2. Gromadzenie funduszy, pomocy materialnej.
3. Organizowanie kolędników misyjnych.
4. Adopcja misyjna na odległość.
5. Zagraniczne wyjazdy misyjne.