Regulamin Rekolekcji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH
organizowanych przez Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

 1. Rekolekcje RAM-u są miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania „Żywego Kościoła”. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin, zarówno przez rodziców, kolegów jak i animatorów.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wyjazdu członków kadry odpowiedzialnej za uczestników w sprawach organizacyjnych
  ( np. zaopatrzenie, kontakt z proboszczem miejsca itp.) oraz gdy moderator uzna to za słuszne. Turnusy rekolekcyjne może odwiedzić: Biskup miejsca, Moderatorzy RAM, Rada RAM, Kapłani (spowiedź rekolekcyjna), przedstawiciele władz lokalnych i państwowych oraz osoby uprzednio zatwierdzone przez Moderatora Diecezjalnego.
 3. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 370 zł. i obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie i materiały rekolekcyjne.
  Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji jest we własnym zakresie. W przypadku odwołania rekolekcji  z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w kraju lub z powodu zbyt małej liczby uczestników wpłacony zadatek lub całość kwoty zostaje w pełni zwrócona na konto nadawcy.  W innym przypadku wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Zadatek w wynoszący 170 zł. należy wpłacić do siedmiu dni po zapisaniu uczestnika, nie uiszczenie zadatku skutkuje usunięcia rezerwacji uczestnika z listy rekolekcji. Pozostałą kwotę 200 zł. należy płacić do siedmiu przed rozpoczęciem rekolekcji.
  Wpłaty należy dokonać na konto RAM lub w Biurze RAM.
 5. Pierwsza data jest dniem przyjazdu na rekolekcje, druga dniem odjazdu z rekolekcji. Z wypełnioną kartą uczestnictwa należy zgłosić się w ośrodku rekolekcyjnym w godz. 14:00 – 17.00 w dniu przyjazdu. Wyjazd z rekolekcji o godzinie 10:00. Dzień przyjazdu i dzień odjazdu mają szczególne znaczenie dla przeżyć rekolekcyjnych, dlatego na rekolekcje przyjeżdżamy
  i wyjeżdżamy w wyznaczonych dniach. 
  W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rekolekcje wpłacony wcześniej zadatek pozostaje do dyspozycji organizatorów. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 6. Informujemy, że ze względu na charakter rekolekcji i potrzebę otwarcia się na wspólnotę podczas turnusu ograniczone jest korzystanie z telefonów komórkowych. Uczestnicy rekolekcji mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko w czasie wyznaczonym przez moderatorów prowadzących turnus.
 7. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.).
 8. Uczestnicy rekolekcji są zakwaterowani w domach rekolekcyjnych, które nie są wyposażone w pościel. Trzeba zatem, aby każdy zabrał ze sobą śpiwór i małą poduszkę. Ponadto należy zabrać odpowiednią do pory roku odzież. Na rekolekcjach obowiązuje skromny ubiór, godny, odpowiedniej długości (poniżej kolana) spódnice, sukienki, spodenki, bluzki i koszulki (bez dekoltów). Ponieważ program rekolekcji przewiduje codzienne uczestnictwo w liturgii należy zabrać ze sobą obowiązkowo sukienkę lub spódnicę a chłopcy spodnie. Nie zapominajmy o odświętnym stroju na Dzień Pański. Należy także zabrać: Pismo św. różaniec, notatnik, przybory do pisania, legitymację szkolną. Osoby uzdolnione muzycznie proszone są zabrać ze sobą instrumenty.
 9. Rekolekcje RAM mają przede wszystkim charakter religijny, jednak w programie rekolekcji znajduje się wiele elementów rozrywkowych, wycieczek krajoznawczych i sportu.
 10. Wyjeżdżając na rekolekcje w Ustrzyki Górne uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiednie sprzęt (buty, plecak, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy itp.) na wyjście w góry, które jest jednym punktem rekolekcji.
 11. Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych mieszkań i różnych grup wychowawczych.
 12. Uczestnik ma prawo do:
 • bezpieczeństwa w czasie trwania rekolekcji RAM;
 • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika (księdza) prowadzącego turnus w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę (animatora), jeżeli dotyczą całego turnusu. Jeśli zaś dotyczą grupy bezpośrednio do wychowawcy (animatora); bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, ratownika medycznego, pielęgniarki itp.;
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu RAMu przeznaczonego dla uczestników; aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
 • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na turnusie zajęciach;
 • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez moderatorów.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • przebywania na terenie ośrodka i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!;
 • wykonywania poleceń wychowawcy (animatora) i kierownika (księdza) prowadzących turnus; przestrzegania planu dnia;
 • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do księdza moderatora lub moderatora świeckiego; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową;
 • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się turnus RAM;
 • przestrzegania zasad prawidłowego spędzania czasu z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
 • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
 • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
 1. W przypadku nie zachowania regulaminu Kierownik turnusu ma prawo wydalić Uczestnika bez zwrotu kosztów uczestnictwa oraz transportu do domu. Powyższa decyzja może być podjęta po konsultacji z Moderatorami Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Gdy Uczestnik rezygnuje z pobytu na turnusie organizator nie zapewnia transportu do domu. W takim przypadku rodzice/prawni opiekunowie maja obowiązek odebrać Uczestnika z turnusu, co poświadczają pisemnie oświadczeniem. Jeżeli uczestnik będzie zmuszony opuścić turnus ze względów zdrowotnych również nie będą zwrócone koszty uczestnictwa i transportu do domu.