Regulamin Diakonii RAM

 

Regulamin Diakonii Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1

§ 1. Regulamin określa tryb działania Diakonii RAM, a w szczególności tryb obradowania na sesjach, podejmowania uchwał.
§ 2. Diakonia Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zwana dalej Diakonią, działa na sesjach.
§ 3. Diakonia podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał w zakresie jej obowiązków określonych w statucie. Jeżeli statut nie określa właściwego organu do podjęcia decyzji w sprawie, uchwałę taką podejmuje Diakonia.

Rozdział II
Przygotowanie sesji
Art. 2

§ 1. Sesje Diakonii zwołuje Moderator RAM w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
§ 2. Moderator przygotowując sesje ustala dzień i godzinę sesji oraz porządek obrad,  czyni to przy współpracy Rady oraz zainteresowanych członków Diakonii.
§ 3. Moderator ogłasza Zebranie Diakonii RAM  na 14 dni przed jej przeprowadzeniem.

Rozdział III
Obrady
Art.3 

§ 1. Sesję otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący Zebrania Diakonii.
§ 2. Przewodniczącym Zebrania Diakonii jest członek Rady RAM lub wybrany przez Moderatora członek Diakonii.
§ 3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram obrady (podaje nr kolejnej sesji w danym roku) sesji Diakonii”.
§ 4. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 5. Obrady są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział przynajmniej 10 członków Diakonii.
§ 6. Przewodniczący obrad postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad.

Art. 4

§ 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przystępuje do realizacji porządku obrad.
§ 2. Diakonia może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów.

Art. 5

§ 1. W porządku obrad każdej sesji powinien znajdować się punkt: zapytania i wolne wnioski.
§ 2. Rada nie rzadziej jak raz w roku składa Diakonii sprawozdanie ze swej działalności.

Art. 6

§ 1. Przewodniczący Diakonii prowadzi obrady według ustalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
§ 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, ale w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
§ 3. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie – 2 minuty. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.
§ 4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spośród publiczności, po uzyskaniu akceptacji Diakonii.

Art. 7

§ 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz ich zgodnością z porządkiem dziennym. Może także czynić uwagi dotyczące formy i czasu trwania wypowiedzi.
§ 2. W przypadku, gdy wypowiedź mówcy odbiega od tematu obrad lub przekracza czas wystąpienia, Przewodniczący, po uprzednim upomnieniu, może pozbawić mówcę głosu.
§ 3. Przewodniczący może również pozbawić mówcę głosu jeżeli stwierdzi, że treść, forma lub jego zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
§ 4. Postanowienia pkt. 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Diakonii, zaproszonych na sesję.
§ 5. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Diakonii, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji.

Art. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam (nr sesji) sesję Diakonii”.

Art. 9

§ 1. Z każdego posiedzenia Sekretarz sporządza się protokół, który stanowi zapis przebiegu sesji. Winien on zawierać:
a) numer sesji, datę i miejsce jej odbycia oraz numery podjętych uchwał wg kolejności ich uchwalania,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) listy obecności jako załączniki do protokołu,
d) porządek sesji,
e) notatkę o przebiegu obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz treść zgłoszonych wniosków,
f) czas trwania posiedzenia.

§ 2. Protokół kończy się podpisami Przewodniczącego obrad i protokolanta.
§ 3. Protokół winien być sporządzony w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnej sesji i wyłożony do wglądu w Biurze RAM. Na najbliższej sesji powinien być odczytany jako jej pierwszy punkt obrad.

Rozdział IV
Uchwały Diakonii

Art. 10

Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować:
a) Członek Diakonii,
b) Moderator,
c) Rada.

Art. 11

§ 1. Projekty uchwał omawiają na sesji projektodawcy.
§ 2. Członkowie Diakonii mogą zadawać pytania, żądać dodatkowych materiałów, informacji i wyjaśnień. Dopiero potem przewodniczący obrad zarządza głosowanie.

Art. 12

Uchwała Rady powinna zawierać:
a) numer kolejny uchwały i sesji oraz datę podjęcia,
b) tytuł,
c) podstawę prawną,
d) merytoryczną treść,
e) termin wejścia w życie uchwały oraz czas jej obowiązywania,
f) określenie odpowiedzialności za jej wykonanie,
g) rozstrzygnięcia dotyczące ogłoszenia uchwały,
h) przepisy przejściowe oraz derogacyjne (uchylające przepisy dotychczas obowiązujące).

Art. 13

§ 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad danej sesji, na której uchwała została przyjęta.
§ 2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem Sekretarz.
§ 3. Drobne omyłki i błędy językowe prostuje Sekretarz.
§ 4. Wszystkie uchwały Diakonii dostępne są do wglądu najpóźniej w 14 dni od zakończenia sesji w Biurze RAM.

Rozdział V
Tryb głosowania

Art. 14

§ 1. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie Diakonii.
§ 2. Diakonia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile statut lub regulamin nie stanowią inaczej.
§ 3. Zwykła większość głosów oznacza, że przyjęcie uchwały dokonuje się jeśli liczba głosów „za” o co najmniej jeden głos jest większa od liczby głosów przeciwnych niezależnie od tego, ile było głosów wstrzymujących się.

Art. 15

Jeżeli jeden lub kilku członków nie bierze udziału w głosowaniu, to uważa się ich za obecnych, ale nie bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

Art. 16

§ 1. W głosowaniu jawnym członkowie głosują przez podniesienie ręki. Za głos ważny uznaje się każdy oddany głos niezależnie od tego czy był to głos „za”, „przeciw”, czy też wstrzymujący się.
§ 2. W głosowaniu tajnym członkowie głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczątką Ruchu Apostolstwa Młodzieży w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

Art. 17

§ 1. Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący obrad.
§ 2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza wybrana na sesji spośród członków komisja skrutacyjna, która z wykonywanych czynności sporządza i przedkłada Diakonii odpowiedni protokół.

Rozdział VI
Przyjmowanie nowych członków do Diakonii

Art. 18

§ 1. Nowych członków Diakonii RAM przyjmuje Moderator po wysłuchaniu opinii Rady RAM, czy kandydat spełnia warunki określone w Statucie RAM w art. 15. 
§ 2. Członkowie Diakonii RAM mogą zgłaszać do Rady RAM swoje uwagi dotyczące przyjęcia kandydatów do Diakonii RAM. 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 19

Obowiązkiem Przewodniczącego Diakonii jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Art. 20

Odrębna uchwała Diakonii określa listę członków oraz zasady jej rewizji, a także przypadki powodujące skreślenia członka z listy.

Zatwierdzony przez Diakonię RAM dn. 4 lipca 2020 r.