Statut

paragraf_statut

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 
Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Kościoła Katolickiego

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 §1. Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej – Stowarzyszenie Katolickie w skrócie RAM, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Arcybiskupa Przemyskiego, którzy dążą wspólnym wysiłkiem do realizacji dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywaniem dzieł pobożności oraz miłości i zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego.

 §2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK), Synodzie Archidiecezji Przemyskiej (SAP), niniejszym statucie oraz prawie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

 §3. Stowarzyszenie otrzymuje kościelną osobowość prawną z chwilą erygowania przez Arcybiskupa Przemyskiego oraz nadania statutu.

 §4. Stowarzyszenie jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34.ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154, z późniejszymi zmianami).

Art. 2

Stowarzyszenie działa na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Przemyśl, parafia Św. Trójcy.

Art. 3

Działalność RAM opiera się na służbie wolontariuszy, dobrowolnie zaangażowanych w życie Kościoła, którzy ofiarując swój czas i zdolności są dla innych zachętą w służbie Ewangelii.

Art. 4

Stowarzyszenie podlega nadzorowi Arcybiskupa Przemyskiego, który troszczy się o to by zachowywało nienaruszoną wiarę i obyczaje oraz by nie wkradły się nadużycia w dyscyplinę kościelną. Ma on również prawo i obowiązek wizytowania Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Art. 5

Patronami RAM są bł. Piotr Jerzy Frassati oraz Sługa Boża Anna Jenke.

Art. 6

Hymnem RAM jest pieśń „Serce wielkie nam daj”.

Art. 7

 §1. Święto patronalne Stowarzyszenia obchodzone jest w pierwszą sobotę września – Doroczny Dzień Wspólnoty RAM.

 §2. Doroczny Dzień Wspólnoty RAM połączony jest z uroczystością błogosławieństwa kandydatów na animatorów przez Biskupa.

Rozdział II

Cele i działalność RAM

Art. 8

RAM przyjmuje za swoją duchowość wszystkie zdrowe przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce i nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego otrzymanego na chrzcie świętym i wypełnianie wynikających  z niego obowiązków, przede wszystkim na pełny udział w życiu Kościoła lokalnego, troskę  o liturgię, apostolstwo oraz włączenie się w jego struktury.

Art. 9

 §1. Stowarzyszenie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:
a) wychowania młodzieży do dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, która uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistości współczesnej Polski;
b) podtrzymywania tradycyjnych form pobożności o których mowa w Stat. 394 Synodu Archidiecezji Przemyskiej, pielęgnowania i wzrostu pobożności Maryjnej zgodnie ze Stat. 403, 404 SAP oraz podkreślenia szczególnej roli Liturgii Godzin w rozwoju życia duchowego i rozbudzania wrażliwości członków Stowarzyszenia na tę modlitwę (Stat. 396 SAP);
c) przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe z poszanowaniem historii, by przepajać je duchem Ewangelii;
d) odkrycia i przyjęcia powołania do służby Bogu w kapłaństwie, małżeństwie lub życiu zakonnym;
e) uwrażliwienia młodzieży na potrzeby bliźnich, szerzenia chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośredniej i pośredniej działalności charytatywnej;
f) przygotowania młodzieży do organizacji różnych form spędzania wolnego czasu takich jak: działalność wychowawcza, pielgrzymkowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, krajoznawcza, ekologiczna, poetycka, teatralna, chrześcijańska rozrywka itp.;
g) promowania życia wolnego od uzależnień i zniewoleń;
h) czynnego udziału w inicjatywach diecezjalnych skierowanych do młodzieży;
i) współpracy młodych z Akcją Katolicką, z ruchami i stowarzyszeniami katolickimi i świeckimi.

Art. 10

Do realizacji tych celów RAM dąży przez:
a) okresowe dni skupienia dla kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów i animatorów RAM;
b) prowadzenie Studium Animatora, przygotowującego animatorów do pełnienia posługi apostolskiej;
c) organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla młodzieży – „Wakacje z Bogiem” oraz innych rekolekcji specjalistycznych;
d) organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla Grup Ministranckich oraz dla Dziewczęcej Służby Maryjnej;
e) organizowanie pielgrzymek, zlotów, zimowisk, zajęć świetlicowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rajdów, dyskotek, przedstawień teatralnych, wieczorów poezji, projekcji filmowych, zabaw przy ognisku, zawodów sportowych itp.;
f) organizowanie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty RAM;
g) regularne (cotygodniowe) spotkania członków grup apostolskich w parafiach, pod kierownictwem animatora;
h) promowanie wartościowej książki, prasy, radia i filmu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Tytuł I

Warunki członkostwa – członkowie

Art. 11

W skład Stowarzyszenia wchodzą:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający (tzw. sympatycy),
c) członkowie honorowi.

Art. 12

Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego RAM jest:
a) ukończenie 13 roku życia,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich),
c) udział w sześciomiesięcznym przygotowaniu w parafii,
d) złożenie deklaracji do Moderatora RAM wraz z opinią osoby przygotowującej.

Art. 13

Przyjęcie nowych członków wspierających odbywa się w trakcie uroczystego błogosławieństwa udzielonego przez Moderatora połączonego z nałożeniem emblematów oraz wpisaniem w poczet członków Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkowie wspierający nie mają prawa do udziału w obradach Diakonii oraz nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

Art. 15

Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
a) głęboka motywacja i chęć wstąpienia do RAM,
b) przyjęcie sakramentu bierzmowania,
c) pozytywna opinia księdza proboszcza,
d) ukończenie 16 roku życia,
e) roczna przynależność do RAM w charakterze członka wspierającego,
f) ukończenie rocznej formacji podczas Studium Animatora RAM,
g) przyjęcie błogosławieństwa od Biskupa oraz krzyża animatorskiego,
h) złożenie podania do Diakonii wraz z opinią osoby przygotowującej,
i) podpisanie deklaracji przystąpienia do RAM.

Art. 16

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być kapłani, bracia i siostry zakonne oraz świeccy, którym Diakonia Stowarzyszenia nada taki tytuł.

Art. 17

Członkowie honorowi posiadają prawo do uczestniczenia w obradach Diakoni z głosem doradczym.

Art. 18

 §1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają swój emblemat: krzyż umieszczony na globie ziemi, na którym widnieją znaki wyrażające charyzmat apostolstwa;

 §2. Członkowie zwyczajni – animatorzy noszą krzyż z napisem „Αποστολος” (Apostolos).

Tytuł II

Prawa i obowiązki członków  Stowarzyszenia

Art. 19

Każdy członek RAM jest zobowiązany do:
a) systematycznej pracy wewnętrznej nad kształtowaniem swojego charakteru,
b) wypełniania praktyk religijnych obowiązujących każdego katolika,
c) częstego uczestnictwa w Eucharystii,
d) aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego,
e) permanentnej formacji intelektualnej w celu poszerzania niezbędnej wiedzy religijnej,
f) odznaczania się solidnością w pracy szkolnej i katechetycznej,
g) apostołowania w swoich środowiskach przebywania,
h) uczenia się różnych metod działalności wynikających z celów statutowych,
i) należenia do parafialnych grup apostolskich lub do włączenia się w różne katolickie struktury organizacyjne.

Art. 20

Członek RAM może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 21

Nie może być członkiem Stowarzyszenia ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej (kan.316 § 1KPK).

Rozdział IV

Struktura organizacyjna RAM

Tytuł I

Stosunek Stowarzyszenia do władzy kościelnej

Art. 22

RAM podlega nadzorowi Arcybiskupa Przemyskiego (zgodnie z kan. 305 § 1 i § 2 KPK), który:
a) mianuje i odwołuje Moderatora i Zastępcę Moderatora RAM-u,
b) zatwierdza statut Stowarzyszenia i jego zmiany,
c) rozwiązuje RAM.

Tytuł II

Organy RAM

Art. 23

Organami Stowarzyszenia są:
a) Moderator Stowarzyszenia oraz jego Zastępca, mianowani przez Biskupa Diecezjalnego.
b) Rada, w skład której wchodzą: Moderator i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik, powoływani przez Diakonię Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych,  którzy ukończyli 18 rok życia.
c) Diakonia RAM, w skład której wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.

Art.  24

Do zadań Moderatora należą:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z jego statutem,
c) czuwanie nad przebiegiem formacji oraz realizacją charyzmatu Stowarzyszenia,
d) koordynacja pracy Stowarzyszenia z programem duszpasterskim diecezji,
e) określanie obowiązków Sekretarza i Skarbnika,
f) określanie aktualnych celów i metod pracy Stowarzyszenia.

Art. 25

§1. Rada jest organem doradczym dla Moderatora przy podejmowaniu decyzji finansowych oraz decyzji w sprawach zasadniczych dla Stowarzyszenia.

§2. Skarbnik i Sekretarz wybierani są przez Diakonię zwykłą większością głosów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, kandydaci muszą mieć poparcie przynajmniej 10 osób.

§3. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

Art. 26

§ 1. Rada jest organem odpowiedzialna za:
a) organizację pracy RAM,
b) zarządzanie majątkiem i finansami (opracowuje budżet i opiniuje ważniejsze decyzje w sprawach majątkowych),
c) opracowywanie materiałów formacyjnych,
d) troskę o powoływanie grup parafialnych.

§2. W sprawach finansowych i majątkowych osobą upoważnioną do działania w imieniu Stowarzyszenia jest moderator i skarbnik działający łącznie.

Art. 27

§1. Diakonię Stowarzyszenia tworzą wszyscy członkowie zwyczajni.

§2. Diakonia podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał.

§3. Uchwały Diakonii podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§4. Moderator zwołuje Diakonię nie rzadziej niż raz w roku.

§5. Plan obrad ustala Moderator wraz z Radą i przesyła go wraz z zaproszeniem do wszystkich członków na 30 dni przed terminem spotkania Diakonii.

§6. Tryb pracy diakonii określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 28

Diakonia Stowarzyszenia odpowiedzialna jest za:
a) troskę o dobro duchowe i materialne Stowarzyszenia,
b) organizację ważnych wydarzeń w RAM,
c) prowadzenie Studium Animatora RAM,
d) organizację rekolekcji wakacyjnych RAM.

Art. 29

Wszystkie kadencje i funkcje trwają 6 lat. Mogą być przedłużane, jednak na okres nie przekraczający dwóch kolejnych kadencji.

Rozdział V

Współpraca z rodzicami

Art. 30

RAM szanując rodziców jako pierwszych wychowawców zaprasza ich do współudziału w formacji duchowej młodego człowieka.

Art. 31

Rodzice świadomi założeń i celów RAM wyrażają na piśmie zgodę na uczestnictwo niepełnoletniego dziecka w Stowarzyszeniu i zobowiązują się do wychowawczej współpracy  w kształtowaniu jego osobowości chrześcijańskiej.

Rozdział VI

Dobra doczesne RAM

Art. 32

§1. RAM, po uzyskaniu osobowości cywilno-prawnej, jest podmiotem zdolnym do nabywania, posiadania, zarządzania oraz alienowania (zbywania) dóbr doczesnych zgodnie z prawem dla celów związanych z działalnością RAM.

§2. Wszystkie dobra doczesne należące do RAM są dobrami kościelnymi i podlegają przepisom prawa kanonicznego.

Art. 33

Majątkiem RAM są nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.

Art. 34

Majątek RAM-u tworzą:
a) darowizny,
b) składki członkowskie,
c) spadki i zapisy,
d) dotacje,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej.

Art. 35

§1. RAM zarządza posiadanymi dobrami pod zwierzchnim kierownictwem Arcybiskupa Przemyskiego, któremu też składa co roku sprawozdanie finansowe z zarządzania, wydatków, zebranych danin i ofiar. Moderator diecezjalny przekazuje sprawozdanie Radzie do spraw ekonomicznych Archidiecezji Przemyskiej do 31 stycznia.

§2. Na czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania władze Stowarzyszenia, do ważności aktu, winny uzyskać zgodę Ordynariusza miejsca, stosownie do statutu 420 SAP.

Art. 36

Rada RAM prowadzi spis inwentarza stowarzyszenia zgodnie ze statutem 436 SAP.

Art. 37

Rada RAM gromadzi i przechowuje dokumenty wymienione w statucie 437 SAP.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie RAM

Art. 38

Statut RAM może być zmieniony przez Arcybiskupa Przemyskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora RAM.

Art. 39

§1. RAM w archidiecezji lub parafii może rozwiązać lub czasowo zawiesić Arcybiskup Przemyski z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora (kan. 320 KPK), po nieskutecznym upomnieniu.

§2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Arcybiskup Przemyski wyznacza likwidatora RAM. Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji zostaje przeznaczony na cele kościelne lub charytatywne wskazane przez Arcybiskupa Przemyskiego.

Erygowano dnia 4 grudnia 2003 roku – Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski (L.dz. 2709/3/2003).
Osobowość prawna na mocy rozporządzenia MSWiA dnia 29 marca 2005 – Dz.U. 2005 nr 60 poz. 531.


Regulamin Diakonii Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1

§ 1. Regulamin określa tryb działania Diakonii RAM, a w szczególności tryb obradowania na sesjach, podejmowania uchwał.
§ 2. Diakonia Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zwana dalej Diakonią, działa na sesjach.
§ 3. Diakonia podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał w zakresie jej obowiązków określonych w statucie. Jeżeli statut nie określa właściwego organu do podjęcia decyzji w sprawie, uchwałę taką podejmuje Diakonia.

Rozdział II
Przygotowanie sesji
Art. 2

§ 1. Sesje Diakonii zwołuje Moderator RAM w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
§ 2. Moderator przygotowując sesje ustala dzień i godzinę sesji oraz porządek obrad,  czyni to przy współpracy Rady oraz zainteresowanych członków Diakonii.
§ 3. Moderator ogłasza Zebranie Diakonii RAM  na 14 dni przed jej przeprowadzeniem.

Rozdział III
Obrady
Art.3 

§ 1. Sesję otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący Zebrania Diakonii.
§ 2. Przewodniczącym Zebrania Diakonii jest członek Rady RAM lub wybrany przez Moderatora członek Diakonii.
§ 3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram obrady (podaje nr kolejnej sesji w danym roku) sesji Diakonii”.
§ 4. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 5. Obrady są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział przynajmniej 10 członków Diakonii.
§ 6. Przewodniczący obrad postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad.

Art. 4

§ 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przystępuje do realizacji porządku obrad.
§ 2. Diakonia może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów.

Art. 5

§ 1. W porządku obrad każdej sesji powinien znajdować się punkt: zapytania i wolne wnioski.
§ 2. Rada nie rzadziej jak raz w roku składa Diakonii sprawozdanie ze swej działalności.

Art. 6

§ 1. Przewodniczący Diakonii prowadzi obrady według ustalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
§ 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, ale w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
§ 3. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie – 2 minuty. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.
§ 4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spośród publiczności, po uzyskaniu akceptacji Diakonii.

Art. 7

§ 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz ich zgodnością z porządkiem dziennym. Może także czynić uwagi dotyczące formy i czasu trwania wypowiedzi.
§ 2. W przypadku, gdy wypowiedź mówcy odbiega od tematu obrad lub przekracza czas wystąpienia, Przewodniczący, po uprzednim upomnieniu, może pozbawić mówcę głosu.
§ 3. Przewodniczący może również pozbawić mówcę głosu jeżeli stwierdzi, że treść, forma lub jego zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
§ 4. Postanowienia pkt. 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Diakonii, zaproszonych na sesję.
§ 5. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Diakonii, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji.

Art. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam (nr sesji) sesję Diakonii”.

Art. 9

§ 1. Z każdego posiedzenia Sekretarz sporządza się protokół, który stanowi zapis przebiegu sesji. Winien on zawierać:
a) numer sesji, datę i miejsce jej odbycia oraz numery podjętych uchwał wg kolejności ich uchwalania,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) listy obecności jako załączniki do protokołu,
d) porządek sesji,
e) notatkę o przebiegu obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz treść zgłoszonych wniosków,
f) czas trwania posiedzenia.

§ 2. Protokół kończy się podpisami Przewodniczącego obrad i protokolanta.
§ 3. Protokół winien być sporządzony w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnej sesji i wyłożony do wglądu w Biurze RAM. Na najbliższej sesji powinien być odczytany jako jej pierwszy punkt obrad.

Rozdział IV
Uchwały Diakonii

Art. 10

Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować:
a) Członek Diakonii,
b) Moderator,
c) Rada.

Art. 11

§ 1. Projekty uchwał omawiają na sesji projektodawcy.
§ 2. Członkowie Diakonii mogą zadawać pytania, żądać dodatkowych materiałów, informacji i wyjaśnień. Dopiero potem przewodniczący obrad zarządza głosowanie.

Art. 12

Uchwała Rady powinna zawierać:
a) numer kolejny uchwały i sesji oraz datę podjęcia,
b) tytuł,
c) podstawę prawną,
d) merytoryczną treść,
e) termin wejścia w życie uchwały oraz czas jej obowiązywania,
f) określenie odpowiedzialności za jej wykonanie,
g) rozstrzygnięcia dotyczące ogłoszenia uchwały,
h) przepisy przejściowe oraz derogacyjne (uchylające przepisy dotychczas obowiązujące).

Art. 13

§ 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad danej sesji, na której uchwała została przyjęta.
§ 2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem Sekretarz.
§ 3. Drobne omyłki i błędy językowe prostuje Sekretarz.
§ 4. Wszystkie uchwały Diakonii dostępne są do wglądu najpóźniej w 14 dni od zakończenia sesji w Biurze RAM.

Rozdział V
Tryb głosowania

Art. 14

§ 1. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie Diakonii.
§ 2. Diakonia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile statut lub regulamin nie stanowią inaczej.
§ 3. Zwykła większość głosów oznacza, że przyjęcie uchwały dokonuje się jeśli liczba głosów „za” o co najmniej jeden głos jest większa od liczby głosów przeciwnych niezależnie od tego, ile było głosów wstrzymujących się.

Art. 15

Jeżeli jeden lub kilku członków nie bierze udziału w głosowaniu, to uważa się ich za obecnych, ale nie bierze się ich pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

Art. 16

§ 1. W głosowaniu jawnym członkowie głosują przez podniesienie ręki. Za głos ważny uznaje się każdy oddany głos niezależnie od tego czy był to głos „za”, „przeciw”, czy też wstrzymujący się.
§ 2. W głosowaniu tajnym członkowie głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczątką Ruchu Apostolstwa Młodzieży w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

Art. 17

§ 1. Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący obrad.
§ 2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza wybrana na sesji spośród członków komisja skrutacyjna, która z wykonywanych czynności sporządza i przedkłada Diakonii odpowiedni protokół.

Rozdział VI
Przyjmowanie nowych członków do Diakonii

Art. 18

§ 1. Nowych członków Diakonii RAM przyjmuje Moderator po wysłuchaniu opinii Rady RAM, czy kandydat spełnia warunki określone w Statucie RAM w art. 15. 
§ 2. Członkowie Diakonii RAM mogą zgłaszać do Rady RAM swoje uwagi dotyczące przyjęcia kandydatów do Diakonii RAM. 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 19

Obowiązkiem Przewodniczącego Diakonii jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Art. 20

Odrębna uchwała Diakonii określa listę członków oraz zasady jej rewizji, a także przypadki powodujące skreślenia członka z listy.

Zatwierdzony przez Diakonię RAM dn. 4 lipca 2020 r.