Statut RAM

 

Statut do pobrania tutaj 

paragraf_statut

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 
Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Kościoła Katolickiego

 

STATUT

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Art. 1.

 1. Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, w skrócie RAM, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą wspólnym wysiłkiem do realizacji dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywaniem dzieł pobożności oraz miłości i zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego.
 2. RAM został erygowany dekretem Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. (L.dz. 2709/3/2003) wydanym na podstawie przepisów kan. 301 § 1 i § 2 w związku z kan. 312  § 1 pkt 3 KPK. Otrzymał kościelną osobowość prawną z chwilą jego erygowania oraz nadania statutu (kan. 313 KPK).
 3. RAM uzyskał cywilną osobowość prawną na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej (Dz.U. Nr 60, poz. 531).
 4. RAM jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.).
 5. RAM działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK), dokumentach Synodu Archidiecezji Przemyskiej (SAP), niniejszym statucie oraz prawie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2.

Siedzibą RAM jest miasto Przemyśl. RAM działa na terenie Archidiecezji Przemyskiej.

Art. 3.

Działalność RAM opiera się na służbie wolontariuszy, dobrowolnie zaangażowanych w życie Kościoła, którzy ofiarując swój czas i zdolności są dla innych zachętą w służbie Ewangelii.

Art. 4.

 1. RAM, zgodnie z kan. 305 KPK, podlega nadzorowi Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, który troszczy się o to, by zachowywano nienaruszoną wiarę i obyczaje oraz by nie wkradły się nadużycia w dyscyplinę kościelną.
 2. Arcybiskup Metropolita Przemyski:

1/ nadaje RAM statut i zmienia go,

2/ mianuje i odwołuje Moderatora i Zastępcę Moderatora,

3/ wizytuje RAM zgodnie z przepisami prawa kanonicznego,

4/ rozwiązuje RAM.

Art. 5.

Patronami RAM są św. Jan Paweł II, bł. Piotr Jerzy Frassati oraz służebnica Boża Anna Jenke.

Art. 6.

Hymnem RAM jest pieśń „My przez Pana powołani”.

Art. 7.

 1. Święto patronalne RAM obchodzone jest w pierwszą sobotę września – Doroczny Dzień Wspólnoty RAM.
 2. Doroczny Dzień Wspólnoty RAM połączony jest z uroczystością błogosławieństwa przez biskupa kandydatów na animatorów.

Rozdział II. Cele i działalność RAM.

Art. 8.

RAM przyjmuje za swoją duchowość przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce i nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego otrzymanego na Chrzcie świętym i wypełnianie wynikających z niego obowiązków, przede wszystkim na pełny udział w życiu Kościoła lokalnego, włączenie się w jego struktury oraz w troskę o liturgię.

Art. 9.

 1. RAM zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:

1/ wychowania młodzieży do dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, która uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistości współczesnej Polski,

2/ podtrzymywania tradycyjnych form pobożności, pielęgnowania i wzrostu pobożności Maryjnej oraz podkreślenia szczególnej roli Liturgii Godzin w rozwoju życia duchowego i rozbudzania wrażliwości członków na tę modlitwę,

3/ przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe z poszanowaniem historii, by przepajać je duchem Ewangelii,

4/ odkrycia i przyjęcia powołania do służby Bogu w kapłaństwie, małżeństwie lub życiu zakonnym,

5/ uwrażliwienia młodzieży na potrzeby bliźnich, szerzenia chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośredniej i pośredniej działalności charytatywnej,

6/ przygotowania młodzieży do organizowania różnych form spędzania wolnego czasu, takich jak: działalność wychowawcza, pielgrzymkowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, krajoznawcza, ekologiczna, poetycka, teatralna, chrześcijańska rozrywka itp.,

7/ promowania życia wolnego od uzależnień i zniewoleń,

8/ czynnego udziału w inicjatywach diecezjalnych skierowanych do młodzieży,

9/ współpracy młodych z Akcją Katolicką, z ruchami i stowarzyszeniami katolickimi oraz innymi organizacjami.

Art. 10.

Do realizacji celów, o których mowa w art. 9 RAM dąży przez:

1/ okresowe dni skupienia dla kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów i animatorów,

2/ prowadzenie Studium Animatora, przygotowującego animatorów do pełnienia posługi apostolskiej,

3/ organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla młodzieży – „Wakacje z Bogiem” oraz innych rekolekcji specjalistycznych,

4/ organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla chłopców (Mały Apostoł) oraz dla dziewczynek (Dziewczynki Maryi),

5/ organizowanie pielgrzymek, zlotów, zimowisk, zajęć świetlicowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rajdów, dyskotek, przedstawień teatralnych, wieczorów poezji, projekcji filmowych, zabaw przy ognisku, zawodów sportowych itp.,

6/ organizowanie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty RAM,

7/ regularne spotkania parafialnych grup apostolskich prowadzone przez animatora i pod opieką duszpasterza,

8/ promowanie wartościowej książki, prasy, radia i filmu.

Art. 11.

  1. Dla prowadzenia działalności formacyjnej i wychowawczej RAM mogą być tworzone parafialne grupy apostolskie.
  2. Parafialna grupa apostolska nie jest jednostką organizacyjną RAM, a jedynie stanowi formę realizacji celów, o których mowa w art. 9.
  3. Parafialna grupa apostolska jest przestrzenią spotkania członków RAM oraz innych osób zainteresowanych korzystaniem z formacji i innych form działalności RAM.
  4. Decyzję o utworzeniu parafialnej grupy apostolskiej podejmuje proboszcz w uzgodnieniu z Radą.

Rozdział III. Struktura organizacyjna RAM.

Art. 12.

  1. Organami RAM są:

1/ Moderator oraz Zastępca Moderatora,

2/ Rada, w skład której wchodzą:

a/ Moderator,

b/ Zastępca Moderatora

c/ Sekretarz,

d/ Skarbnik,

3/ Diakonia RAM.

  1. Moderator i Zastępca Moderatora mianowani są na czas nieoznaczony i mogą być odwołani w każdym czasie.
  2. Sekretarz i Skarbnik wybierani są na 6-letnią kadencję przez Diakonię RAM spośród animatorów, którzy ukończyli 18 rok życia i mają poparcie przynajmniej 10 innych animatorów.
  3. Sekretarz i Skarbnik mogą być odwołani przez Diakonię RAM na wniosek Moderatora lub Zastępcy Moderatora.
  4. Diakonię RAM tworzą wszyscy animatorzy.

Art. 13.

  1. Do zadań Moderatora i Zastępcy Moderatora należy:

1/ reprezentowanie RAM na zewnątrz,

2/ kierowanie RAM zgodnie z jego statutem,

3/ czuwanie nad przebiegiem formacji oraz realizacją charyzmatu RAM,

4/ koordynowanie pracy RAM z programem duszpasterskim Archidiecezji Przemyskiej,

5/ określanie aktualnych celów i metod pracy RAM.

  1. Do reprezentowania RAM, a w szczególności do składania oświadczeń, w tym w sprawach majątkowych dotyczących rozporządzania mieniem i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są Moderator lub Zastępca Moderatora jednoosobowo.

Art. 14.

  1. Rada jest organem doradczym Moderatora i Zastępcy Moderatora przy podejmowaniu decyzji w istotnych sprawach, w tym organizacyjnych i finansowych.
  2. Do zadań Rady w szczególności należy:

1/ organizacja pracy RAM,

2/ opracowywanie materiałów formacyjnych,

3/ opracowanie budżetu,

4/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

5/ opiniowanie ważniejszych decyzji w sprawach majątkowych,

6/ troska o powoływanie parafialnych grup apostolskich,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

  1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
  2. Do zadań Sekretarza należy:

1/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych i członkowskich, w tym list członków,

2/ nadzór nad biurowością RAM,

3/ prowadzenie archiwum RAM,

  1. Do zadań Skarbnika należy:

1/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej majątku RAM, w tym finansowej,

2/ przygotowanie projektu budżetu,

3/ przygotowanie projektu sprawozdania finansowego.

Art. 15.

  1. Diakonia RAM podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał.
  2. Uchwały Diakonii RAM podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
  3. Termin i porządek obrad Diakonii RAM ustala Rada.
  4. Moderator zwołuje Diakonię RAM nie rzadziej niż raz w roku zawiadamiając uczestników na 14 dni przed terminem obrad Diakonii RAM.
  5. Tryb pracy Diakonii RAM określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 16.

Do zadań Diakonii RAM należy:

1/ troska o realizację celów i form działania RAM;

2/ wybór oraz odwołanie Sekretarza i Skarbnika;

3/ nakładanie, określanie zasad wnoszenia, w tym wysokości, oraz uchylanie obowiązku wnoszenia składek członkowskich;

4/ opiniowanie sprawozdania finansowego.

Rozdział IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Część A. Warunki członkostwa – członkowie.

Art. 17.

W skład RAM wchodzą:

1/ członkowie zwyczajni, zwani animatorami;

2/ sympatycy, jako członkowie korzystający z formacji i innych form działalności RAM;

3/ członkowie honorowi.

Art. 18.

   1. Warunkiem przyjęcia na animatora jest:

1/ głęboka motywacja i chęć wstąpienia do RAM,

2/ przyjęcie sakramentu bierzmowania,

3/ pozytywna opinia księdza proboszcza,

4/ ukończenie 16 roku życia,

5/ co najmniej roczna przynależność do RAM w charakterze sympatyka,

6/ ukończenie rocznej formacji podczas Studium Animatora RAM,

7/ złożenie do Rady podania o przyjęcie w poczet członków,

8/ podpisanie deklaracji przystąpienia do RAM,

9/ pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich),

10/ przyjęcie błogosławieństwa oraz krzyża animatorskiego.

   1. Przyjęcie na animatora następuje na podstawie uchwały Rady z chwilą przyjęcia błogosławieństwa oraz krzyża animatorskiego.

Art. 19.

   1. Warunkiem przyjęcia na sympatyka jest:

1/ motywacja i chęć korzystania z formacji i innych form działalności RAM,

2/ udział w sześciomiesięcznym przygotowaniu w parafii,

3/ ukończenie 12 roku życia,

4/ zgłoszenie do Rady przez duszpasterza,

5/ pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich).

6/ przyjęcie emblematu RAM.

   1. Przyjęcie na sympatyka następuje na podstawie zgłoszenia do Rady przez duszpasterza, z chwilą przyjęcia emblematu RAM.

Art. 20.

Członkami honorowymi mogą być kapłani, bracia i siostry zakonne oraz świeccy, którym Diakonia RAM nada taki tytuł.

Art.  21.

  1. Członkostwo w RAM ustaje:

1/ na skutek śmierci,

2/ złożenie rezygnacji do Moderatora,

3/ w przypadku publicznego odstąpienia od wiary katolickiej lub zerwania wspólnoty kościelnej albo podlegania ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej (kan. 316 § 1 KPK).

  1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Rada skreśla członka z listy członków.

Część B. Prawa i obowiązki członków.

Art. 22.

  1. Każdy członek RAM jest zobowiązany do:

1/ systematycznej pracy wewnętrznej nad kształtowaniem swojego charakteru,

2/ wypełniania praktyk religijnych obowiązujących każdego katolika,

3/ częstego uczestnictwa w Eucharystii,

4/ aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego,

5/ permanentnej formacji intelektualnej w celu poszerzania niezbędnej wiedzy religijnej,

6/ odznaczania się solidnością w pracy szkolnej i zawodowej,

7/ apostołowania w swoich środowiskach przebywania,

8/ uczenia się różnych metod działalności wynikających z celów statutowych,

9/ należenia do parafialnych grup apostolskich lub do włączenia się w różne katolickie struktury organizacyjne.

10/ wnoszenia składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Diakonię RAM.

  1. Członkowie RAM mogą należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 23.

Animatorzy noszą krzyż z napisem „Aποστολος” (Apostolos).

Art. 24.

  1. Sympatycy nie mają prawa do udziału w obradach Diakonii RAM oraz nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do organów RAM.
  2. Sympatycy noszą emblemat RAM: krzyż umieszczony na globie ziemi, na którym widnieją znaki wyrażające charyzmat apostolstwa.

Art. 25. 

Członkowie honorowi posiadają prawo do uczestniczenia w obradach Diakoni RAM z głosem doradczym.

Rozdział V. Dobra doczesne RAM.

Art. 26.

  1. RAM, po uzyskaniu osobowości prawnej, jest podmiotem zdolnym do nabywania, posiadania, zarządzania oraz alienowania (zbywania) dóbr doczesnych zgodnie z prawem dla celów związanych z działalnością RAM.
  2. RAM może prowadzić działalność gospodarczą.
  3. Wszystkie dobra doczesne należące do RAM są dobrami kościelnymi i podlegają przepisom prawa kanonicznego.

Art. 27.

  1. Majątkiem RAM są nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.
  2. Majątek RAM pochodzi z:

1/ darowizn,

2/ składek członkowskich,

3/ spadków i zapisów,

4/ dotacji przekazywanych ze środków publicznych, na zasadach obowiązujących ogół podmiotów należących do sektora finansów publicznych,

5/ dochodów z własnej działalności gospodarczej.

Art. 28.

  1. RAM zarządza posiadanymi dobrami pod zwierzchnim kierownictwem Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, któremu składa co roku sprawozdanie finansowe z zarządzania, wydatków, zebranych danin i ofiar. Moderator do 31 stycznia każdego roku przekazuje Radzie do spraw ekonomicznych Archidiecezji Przemyskiej roczne sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
  2. Na czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania, Moderator, do ważności aktu, winien uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego.

Art. 29.

Rada prowadzi spis inwentarza zgodnie z praktyką obowiązująca w Archidiecezji Przemyskiej.

Art. 30.

Rada gromadzi i przechowuje dokumenty we własnym archiwum.

Rozdział VII. Zmiany statutu i rozwiązanie RAM.

Art. 31.

Statut RAM może być zmieniony przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora.

Art. 32.

  1. Arcybiskup Metropolita Przemyski z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora (kan. 320 KPK) może rozwiązać RAM.
  2. W przypadku rozwiązania RAM Arcybiskup Metropolita Przemyski wyznacza likwidatora. Majątek RAM pozostały po likwidacji zostaje przeznaczony na cele kościelne wskazane przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego.

 

Kuria Metropolitalna w Przemyślu

L.dz. 98/1/1425/2023

 

Zatwierdzony znowelizowany Statut Ruchu Apostolstwa Młodzieży przez

ARCYBISKUPA METROPOLITĘ PRZEMYSKIEGO

ADAMA SZALA

 

Przemyśl, dnia 1 lutego 2023 roku.