Statut RAM

 

Statut do pobrania tutaj 

paragraf_statut

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 
Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Kościoła Katolickiego

STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

§ 1. Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej – Stowarzyszenie Katolickie, w skrócie RAM, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy dążą wspólnym wysiłkiem do realizacji dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywaniem dzieł pobożności oraz miłości i zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego.
§ 2. Stowarzyszenie zostało erygowane dekretem Metropolity Przemyskiego w dniu 4 grudnia 2003 r. (L.dz. 2709/2003). Otrzymało kościelną osobowość prawną z chwilą jego erygowania oraz nadania statutu.
§ 3. Stowarzyszenie uzyskało cywilną osobowość prawną na mocy rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2005 r. (Dz.U. 2005/60 poz. 531).
§ 4. Stowarzyszenie jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34.ust.l, pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154, z późniejszymi zmianami).
§ 5. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK), Synodzie Archidiecezji Przemyskiej (SAP), niniejszym statucie oraz prawic obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Biuro RAM przy ul. Fredry 5/7 w Przemyślu.

Art. 3

Działalność RAM opiera się na służbie wolontariuszy, dobrowolnie zaangażowanych w życie Kościoła, którzy ofiarując swój czas i zdolności są dla innych zachętą w służbie Ewangelii.

Art. 4

Stowarzyszenie podlega nadzorowi Metropolity Przemyskiego, który troszczy się o to, by zachowywało nienaruszoną wiarę i obyczaje oraz by nic wkradły się nadużycia w dyscyplinę kościelną. Ma on również prawo i obowiązek wizytowania Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Art. 5

Patronami RAM są św. Jan Paweł II, bł. Piotr Jerzy Frassati oraz Służebnica Boża Anna Jenke.

Art. 6

Hymnem RAM jest pieśń „My przez Pana powołani”.

Art. 7

§ 1. Święto patronalne Stowarzyszenia obchodzone jest w pierwszą sobotę września – Doroczny Dzień Wspólnoty RAM.
§ 2. Doroczny Dzień Wspólnoty RAM połączony jest z uroczystością błogosławieństwa przez Biskupa kandydatów na animatorów.

Rozdział II
Cele i działalność RAM

Art. 8

RAM przyjmuje za swoją duchowość przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce i nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego otrzymanego na Chrzcie świętym i wypełnianie wynikających z niego obowiązków, przede wszystkim na pełny udział w życiu Kościoła lokalnego, włączenie się w jego struktury oraz w troskę o liturgię.

Art. 9

§ 1. Stowarzyszenie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:
a) wychowania młodzieży do dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, która uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistości współczesnej Polski,
b) podtrzymywania tradycyjnych form pobożności, pielęgnowania i wzrostu pobożności Maryjnej oraz podkreślenia szczególnej roli Liturgii Godzin w rozwoju życia duchowego i rozbudzania wrażliwości członków Stowarzyszenia na tę modlitwę,
c) przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe z poszanowaniem historii, by przepajać je duchem Ewangelii,
d) odkrycia i przyjęcia powołania do służby Bogu w kapłaństwie, małżeństwie lub życiu zakonnym,
e) uwrażliwienia młodzieży na potrzeby bliźnich, szerzenia chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośredniej i pośredniej działalności charytatywnej,
f) przygotowania młodzieży do organizowania różnych form spędzania wolnego czasu, takich jak: działalność wychowawcza, pielgrzymkowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, krajoznawcza, ekologiczna, poetycka, teatralna, chrześcijańska rozrywka itp.,
g) promowania życia wolnego od uzależnień i zniewoleń,
h) czynnego udziału w inicjatywach diecezjalnych skierowanych do młodzieży,
i) współpracy młodych z Akcją Katolicką, z ruchami i stowarzyszeniami katolickimi i świeckimi.

Art. 10

Do realizacji tych celów RAM dąży przez:
a) okresowe dni skupienia dla kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów i animatorów RAM,
b) prowadzenie Studium Animatora, przygotowującego animatorów do pełnienia posługi apostolskiej,

c) organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla młodzieży – „Wakacje z Bogiem” oraz innych rekolekcji specjalistycznych,
d) organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla chłopców (Mały Apostoł) oraz dla dziewczynek (Dziewczynki Maryi),
e) organizowanie pielgrzymek, zlotów, zimowisk, zajęć świetlicowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rajdów, dyskotek, przedstawień teatralnych, wieczorów poezji, projekcji filmowych, zabaw przy ognisku, zawodów sportowych itp.,
f) organizowanie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty RAM,
g) regularne spotkania członków grup apostolskich w parafiach prowadzone przez animatora i pod opieką duszpasterza,
h) promowanie wartościowej książki, prasy, radia i filmu.

Rozdział III
Struktura organizacyjna RAM

Tytuł I

Stosunek Stowarzyszenia do władzy kościelnej

Art. 11

RAM podlega nadzorowi Metropolity Przemyskiego (zgodnie z kan. 305 § 1 i § 2 KPK), który:
a) mianuje i odwołuje Moderatora i Zastępcę Moderatora RAM-u,
b) zatwierdza statut Stowarzyszenia i jego zmiany,
c) rozwiązuje RAM.

Tytuł II
Organy RAM

Art. 12

Organami Stowarzyszenia są:
a) Moderator Stowarzyszenia oraz jego Zastępca, mianowani przez Metropolitę Przemyskiego,
b) Rada, w skład której wchodzą: Moderator i jego Zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik, powoływani przez Diakonię Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych, którzy ukończyli 18. rok życia,
c) Diakonia RAM, w skład której wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.

Art. 13

Do zadań Moderatora i jego Zastępcy należą:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z jego Statutem,
c) czuwanie nad przebiegiem formacji oraz realizacją charyzmatu Stowarzyszenia,
d) koordynowanie pracy Stowarzyszenia z programem duszpasterskim diecezji,
e) określanie obowiązków Sekretarza i Skarbnika,

f) określanie aktualnych celów i metod pracy Stowarzyszenia.

Art. 14

§ 1. Rada jest organem doradczym dla Moderatora i jego zastępcy przy podejmowaniu decyzji finansowych oraz decyzji w sprawach zasadniczych dla Stowarzyszenia.
§ 2. Skarbnik i Sekretarz wybierani są przez Diakonię, zwykłą większością głosów, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia; kandydaci muszą mieć poparcie przynajmniej 10 osób.
§ 3. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

Art. 15

§ 1. W sprawach finansowych i majątkowych osobą upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia jest Moderator lub jego zastępca.
§ 2. Rada jest organem odpowiedzialnym za:
a) organizację pracy RAM,
b) zarządzanie majątkiem i finansami (opracowuje budżet, opiniuje ważniejsze decyzje w sprawach majątkowych),
c) opracowywanie materiałów formacyjnych,
d) troskę o powoływanie grup parafialnych.

Art. 16

§ 1. Diakonię Stowarzyszenia tworzą wszyscy członkowie zwyczajni.
§ 2. Diakonia podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał.
§ 3. Uchwały Diakonii podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
§ 4. Moderator zwołuje Diakonię nic rzadziej niż raz w roku.
§ 5. Termin i plan obrad ustala Moderator wraz z Radą RAM, zawiadamia i zaprasza członków na obrady na 14 dni przed terminem spotkania Diakonii.
§ 6. Tryb pracy Diakonii określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 17

Diakonia Stowarzyszenia odpowiedzialna jest za:
a) troskę o dobro duchowe i materialne Stowarzyszenia,
b) organizację ważnych wydarzeń w RAM,
c) prowadzenie Studium Animatora RAM,
d) organizację rekolekcji wakacyjnych RAM.

Art. 18

Wszystkie kadencje i funkcje trwają 6 lat. Mogą być przedłużane, jednak na okres nie przekraczający dwóch kolejnych kadencji.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Tytuł I

Warunki członkostwa – członkowie

Art. 19

W skład Stowarzyszenia wchodzą:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający (tzw. sympatycy),
c) członkowie honorowi.

Art. 20

Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
a) głęboka motywacja i chęć wstąpienia do RAM,
b) przyjęcie sakramentu bierzmowania,
c) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich),
d) pozytywna opinia księdza proboszcza,
e) ukończenie 16. roku życia,
f) roczna przynależność do RAM w charakterze członka wspierającego,
g) ukończenie rocznej formacji podczas Studium Animatora RAM,
h) złożenie do Diakonii podania o przyjęcie w poczet członków RAM,
i) podpisanie deklaracji przystąpienia do RAM,
j) przyjęcie błogosławieństwa od Biskupa oraz krzyża animatorskiego.

Art. 21

Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego RAM jest:
a) ukończenie 12. roku życia,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich),
c) udział w sześciomiesięcznym przygotowaniu w parafii,
d) złożenie deklaracji do Moderatora RAM wraz z opinią proboszcza parafii.

Art. 22

W przypadku utworzenia nowej grupy parafialnej RAM, przyjęcie nowych członków wspierających odbywa się podczas Mszy świętej połączonej z błogosławieństwem udzielonym przez Moderatora RAM i połączonym z nałożeniem emblematów oraz wpisaniem w poczet członków Stowarzyszenia.

Art. 23

Członkowie wspierający nie mają prawa do udziału w obradach Diakonii oraz nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

Art. 24

§ 1. Członkowie zwyczajni (animatorzy) noszą krzyż z napisem „Απoστολος” (Apostolos).
§ 2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają swój emblemat: krzyż umieszczony na globie ziemi, na którym widnieją znaki wyrażające charyzmat apostolstwa.

Art. 25

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być kapłani, bracia i siostry zakonne oraz świeccy, którym Diakonia Stowarzyszenia nada taki tytuł.

Art. 26

Członkowie honorowi posiadają prawo do uczestniczenia w obradach Diakoni z głosem doradczym.

Tytuł II

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

Art. 27

Każdy członek RAM jest zobowiązany do:
a) systematycznej pracy wewnętrznej nad kształtowaniem swojego charakteru,
b) wypełniania praktyk religijnych obowiązujących każdego katolika,
c) częstego uczestnictwa w Eucharystii,
d) aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego,
e) permanentnej formacji intelektualnej w celu poszerzania niezbędnej wiedzy religijnej,
f) odznaczania się solidnością w pracy szkolnej i katechetycznej,
g) apostołowania w swoich środowiskach przebywania,
h) uczenia się różnych metod działalności wynikających z celów statutowych,
i) należenia do parafialnych grup apostolskich lub do włączenia się w różne katolickie struktury organizacyjne.

Art. 28

Członek RAM może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 29

Nie może być członkiem Stowarzyszenia ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub zerwał wspólnotę kościelną albo podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej (kan.316§ 1 KPK).

Rozdział V
Dobra doczesne RAM

Art. 30

§ 1. RAM, po uzyskaniu osobowości cywilno-prawnej, jest podmiotem zdolnym do nabywania, posiadania, zarządzania oraz alienowania (zbywania) dóbr doczesnych zgodnie z prawem dla celów związanych z działalnością RAM.
§ 2. RAM może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 3. Wszystkie dobra doczesne należące do RAM są dobrami kościelnymi i podlegają przepisom prawa kanonicznego.

Art. 31

Majątkiem RAM są nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.

Art. 32

Majątek RAM-u tworzą:
a) darowizny,
b) składki członkowskie,
c) spadki i zapisy,
d) dotacje,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej.

Art. 33

§ 1. RAM zarządza posiadanymi dobrami pod zwierzchnim kierownictwem Metropolity Przemyskiego, któremu też składa co roku sprawozdanie finansowe z zarządzania, wydatków, zebranych danin i ofiar. Moderator diecezjalny przekazuje roczne sprawozdanie Radzie do spraw ekonomicznych Archidiecezji Przemyskiej do 31 stycznia roku następnego.
§ 2. Na czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania, władze Stowarzyszenia, do ważności aktu, winny uzyskać zgodę Metropolity Przemyskiego.

Art. 34

Rada RAM prowadzi spis inwentarza Stowarzyszenia zgodnie z praktyką obowiązująca w Archidiecezji Przemyskiej.

Art. 35

Rada RAM gromadzi i przechowuje dokumenty Stowarzyszenia we własnym archiwum.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie RAM

Art. 36

Statut RAM może być zmieniony przez Metropolitę Przemyskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora RAM.

Art. 37

§ 1. RAM w Archidiecezji Przemyskiej może rozwiązać lub czasowo zawiesić Metropolita Przemyski z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora (kan. 320 KPK).
§ 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Metropolita Przemyski wyznacza likwidatora RAM. Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji zostaje przeznaczony na cele kościelne wskazane przez Metropolitę Przemyskiego.

Przemyśl, 16 października 2021 r. L. dz. 1735/1425/2021

Niniejszym, zatwierdzam znowelizowany Statut Ruchu Apostolstwa Młodzieży.

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI