Kim jesteśmy?

Samolocik w górach1. Historia Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest otwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. W tym czasie powstawało roczne Studium Animatora w Jarosławiu (diecezjalny Dom Rekolekcyjny u Sióstr Niepokalanek), które nabrało zorganizowanej formuły w 1997 roku. Studium (początkowo zwane „kurs”) przygotowywało młodzież do posługi animatora w pracy w grupach parafialnych i w czasie tygodniowych rekolekcji formacyjnych podczas wakacji. Po przejęciu Domu Rekolekcyjnego przez Siostry Niepokalanki Studium odbywało się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (1994 – 1996) a następnie zostało przeniesione do Przemyśla do Domu Rekolekcyjnego przy kościele Świętej Trójcy (1996-2014). Od 2014 roku formacja kandydatów na animatorów odbywa się w Przemyślu w Centrum Formacji „Collegium Marianum”. W 1994 roku moderatorem Ruchu został mianowany ks. Jan Mazurek. W okresie działalności Ruchu prowadzono szereg inicjatyw w Archidiecezji (pielgrzymki, konkursy, spotkania, zjazdy formacyjne, czuwania modlitewne…), prowadzono pracę formacyjną w parafiach oraz tygodniowe rekolekcje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one m. in. w Ustrzykach Górnych, Dąbrówce k. Ulanowa (obecnie diecezja sandomierska), w Ustrzykach Dolnych, Julinie, Myczkowie n. Soliną, Jarosławiu, Giedlarowej, Kolonii Polskiej i obecnie w Wybrzeżu k.Dubiecka. Staraniem Ruchu powstał Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych, który wg statutu jest przeznaczony głównie dla młodzieży z RAM-u, staraniem Ruchu wykończono również dom parafialny w Myczkowie oraz dom „CARITAS” w Kolonii Polskiej. Przez 15 lat Ruch współpracował ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, siostry Jadwiga Majewska, Ewa Potoczna i Jana Szpiech pełniły rolę moderatorek, w latach 1999-2003 moderatorką RAMu była p. Teresa Lorenz. 4 grudnia 2003 roku Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidecezji Przemyskiej został podniesiony do rangi Stowarzyszenia. Moderatorem Stowarzyszenia został ks. Jan Mazurek, a zastępcą moderatora ks. Mariusz Ryba. W roku 2010 w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres RAM, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Moderatorem generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa, zastępcą ks. Jan Mazurek z Przemyśla. Warto wspomnieć, że już w 1988 roku powstał Łańcuch Apostolskiej Miłości, czyli Ruch osób starszych, chorych i cierpiących, który modlitwą i cierpieniem wspiera kapłanów i młodzież RAM. W roku 2011 odbył się I Archidiecezjalny Kongres RAM Archidiecezji Przemyskiej. Szczególną radością dla RAMu była beatyfikacja założyciela Ruchu Papieża Jana Pawła II 1 maja 2011 roku oraz kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. Od 2012 roku zastępcą moderatora RAM jest ks. Krzysztof Żyła. Ruch Apostolstwa Młodzieży jako stowarzyszenie papieskie jest szczególnym żywym pomnikiem Jana Pawła II  i Jego żywym Testamentem.

2. Podstawy teologiczne Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjął za swą podstawę naukę Soboru Watykańskiego II o Kościele jako Ludzie Bożym. W świetle tej nauki wszyscy członkowie Kościoła powołani są do świętości i do uświęcenia świata, a Bóg, który używa Kościoła jako narzędzia zbawienia i posyła go do świata, by słowem i czynem ukazywał orędzie ewangeliczne i przepajał doczesność duchem nadprzyrodzonym , powołuje do udziału w jego 10374969_816252511748263_13065822812606146_nmisji każdego ochrzczonego i bierzmowanego. Głosząc te prawdy Sobór przywrócił świeckim prawo do aktywnego udziału w posłannictwie Kościoła, zarówno w wymiarze wspólnotowym, horyzontalnym, wertykalnym, sakralnym i przypomniał o ich współodpowiedzialności za ewangelizację. Terenem działalności świeckich katolików jest cały świat ze wszystkimi jego strukturami. Można wyróżnić tu trzy kręgi: najszerszy – obejmujący te dziedziny, w których świeccy działając zgodnie z zasadami wiary uobecniają Kościół, lecz nie występują jako jego oficjalni przedstawiciele. Węższy krąg stanowią struktury społeczne podlegające bezpośrednio wpływowi środowisk katolickich, same stanowiące narzędzie oddziaływania religijnego. W najwęższym kręgu znajdują się struktury kościelne, w których katolicy podejmują różne działania na rzecz konkretnej wspólnoty wierzących. Katolicy świeccy powinni być aktywni w każdym z tych trzech kręgów. Dzięki Soborowi Kościół uświadomił sobie, że wypełni powierzoną mu misję wtedy, gdy będą w niej uczestniczyć świeccy. Dlatego obowiązkiem wspólnoty wierzących jest dopomożenie każdemu w rozpoznawaniu i realizowaniu jego indywidualnego powołania.

3. Podstawy duszpasterskie Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Polem pracy apostolskiej1902797_842750252431822_8061892618944875370_n świeckich jest zgodnie z nauczaniem Soboru wspólnota kościelna, rodzinna, parafialna, sprawy narodowe i międzynarodowe (DA 9). Do świeckich należy zadanie kształtowania w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia i obyczajów oraz ustroju społecznego (DA 13). To odpowiedzialne i niezwykle trudne zadanie wymaga wszechstronnego przygotowania (DA 28-32). Zatem świeccy potrzebują – podobnie jak kapłani – formacji duchowej i intelektualnej oraz wdrożenia w praktyczne działania apostolskie. Ruch Apostolstwa Młodzieży pragnie zaspokoić tę potrzebę Kościoła. Czyni to opierając się na katolickiej nauce społecznej.

4. Cel Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Stowarzyszenie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:
a) doprowadzenia młodzieży do takiej dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, który uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistej współczesnej Polsce.
b) Przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe, by przepajać je duchem Ewangelii.

5. Formacja w Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Zasadniczym celem procesu formacji w Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest przygotowanie młodych do udziału w trzech funkcjach Jezusa Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej zarówno w życiu rodzinnym, jak i sąsiedzkim, zawodowym, politycznym, itp. Dokonuje się to poprzez:
a) pogłębienie osobistego życia wewnętrznego i osobistej więzi z Bogiem,
b) poszerzenie wiedzy religijnej,
c) pobudzenie świadomości odpowiedzialności apostolskiej i nauczenie się metod apostołowania,
d) wdrożenie w umiejętność pełnienia uczynków miłości bliźniego.
W Stowarzyszeniu prowadzi się:
a) formację podstawową , którą objęta jest młodzież formująca się w parafiach szczególnie w grupach RAM,
b) formację intensywną – podczas Studium Animatora RAM,
c) formację permanentną , w której biorą udział wszyscy animatorzy RAM, zaangażowani w pracę formacyjną z młodzieżą i pełniący samodzielne zadania apostolskie w różnych strukturach życia kościelnego, społecznego i politycznego. W procesie formacji kładzie się nacisk na kultywowanie tradycyjnych form polskiej religijności, takich jak modlitwa w rodzinie, pielgrzymki, nabożeństwa…
Każdy uczestnik Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) systematycznej pracy wewnętrznej nad kształtowaniem swojego charakteru,
b) wypełniania praktyk religijnych obowiązujących każdego katolika,
c) aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego,
d) apostołowania w swoich środowiskach przebywania,
e) należenia do parafialnych grup apostolskich lub do włączenia się w różne społeczne struktury organizacyjne.

6. Metody formacji

10526188_807714212602093_594491476978801042_na) Okresowe dni skupienia kapłanów, alumnów, sióstr zakonnych, katechetów i osób świeckich – moderatorów Stowarzyszenia.
b) Prowadzenie Studium Animatora (jeden rok), przygotowującego animatorów i moderatorów do pracy w parafiach i w czasie rekolekcji wakacyjnych.
c) Organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla młodzieży:
– 1 stopień „Wtajemniczenie”
– 2 stopień „Ubogacenie”
– 3 stopień „Dojrzałość”
– 4 stopień „Doskonałość”
d) Organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla chłopców (Mały Apostoł I i II°) oraz dla dziewczynek (Dziewczynki Maryi I i II°).
e) Poznawanie i propagowanie dobrej książki i prasy katolickiej.
f) Organizowanie trzydniowych rekolekcji podczas ferii zimowych.
g) Organizowanie pielgrzymek.
h) Organizowanie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty członków Stowarzyszenia (zawsze pierwsza sobota września).
i) Regularne (cotygodniowe) spotkania członków grup apostolskich w parafiach.
j) Prowadzenie działalności: liturgicznej, charytatywnej, kulturalnej, itp.
k) Aktywne włączanie się w inicjatywy duszpasterskie Archidiecezji.
l) Współpraca młodych z Akcją Katolicką z Ruchami i Stowarzyszeniami Katolickimi oraz stowarzyszeniami świeckimi.

7. Duchowość Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjmuje za swoją duchowość wszystkie zdrowe przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce, nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego, otrzymanego przy chrzcie świętym i wypełnianie wynikających z niego obowiązków (pełny udział w życiu Kościoła lokalnego – liturgia, apostolstwo, włączenie się w jego struktury).
Przygotowaniem do wstąpienia do Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest formacja chłopców (Grupy Ministranckie) oraz dziewcząt (Dziewczynki Maryi), natomiast kontynuacją włączenie w Stowarzyszenia Katolickie, Akcję Katolicką lub Apostolskie Kręgi Rodzin.

8. Informacje dodatkowe

a) Patronami Ruchu Apostolstwa Młodzieży są: Bł. Piotr Jerzy Frassati i Sł. Boża Anna Jenke.
b) Święto patronalne Stowarzyszenia obchodzone jest i doroczny Dzień Wspólnoty RAM-u z udziałem Księdza Arcybiskupa połączony z uroczystością błogosławieństwa nowych animatorów obchodzony jest w pierwszą sobotę września
c) Hymnem Stowarzyszenia jest pieśń – „My przez Pana powołani”
d) RAM korzysta z ośrodków do prowadzenia rekolekcji wakacyjnych: Ustrzyki Górne – Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II, Wybrzeże k/Dubiecka – Dom Rekolekcyjny „NADZIEJA”
e) Siedziba RAM i biuro Ruchu Apostolstwa Młodzieży znajduje się w Przemyślu przy ul. Fredry 5/4, I piętro w pobliżu Archikatedry, e-mail: ram.przemysl@gmail.com

f) Młodzież z RAM-u posiada swój emblemat: krzyż umieszczony na globie ziemi, na którym widnieją znaki wyrażające charyzmat apostolstwa; animatorzy noszą krzyż z napisem „apostolos”.
g) Warunkami koniecznymi do przyjęcia na roczne Studium Animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej są:
1) głęboka motywacja i chęć wstąpienia do RAM,
2) przyjęcie sakramentu bierzmowania,
3) pozytywna opinia księdza proboszcza,
4) ukończenie 16 roku życia
h) Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
1) roczna przynależność do RAM w charakterze członka wspierającego,
2) ukończenie rocznej formacji podczas Studium Animatora RAM,
3) przyjęcie błogosławieństwa od Biskupa oraz krzyża animatorskiego,
4) złożenie podania do Diakonii wraz z opinią osoby przygotowującej,
5) podpisanie deklaracji przystąpienia do RAM.

Adres RAM:
Ruch Apostolstwa Młodzieży Stowarzyszenie Katolickie
37-700 Przemyśl
ul. Fredry 5/7

Konto RAM: BNP Paribas
34 1600 1462 1869 0469 1000 0001