Egzamin zaliczeniowy studium animatora RAM

EGZAMIN RAM – ZASADY

1. Zdanie egzaminu RAM jest jednym z koniecznych etapów decydujących o pozostaniu animatorem.
2. Pozytywnie zadany egzamin daje prawo do udziału w praktyce wakacyjnej w charakterze animatora grupy (asystenta).
3. Do egzaminu przystępują osoby, które przeszły weryfikację (brak zarzutów moralnych wobec kandydata, złożone wszystkie prace teoretyczne i praktyczne, ewentualne usprawiedliwienia nieobecności….).
4. Egzamin odbywa się na ostatniej sesji Studium Animatora i rozpoczyna się w piątek o godz. 20. 00.
5. Egzamin odbywa się w 3 komisjach, z egzaminu jest ocena.
6. Materiałem do zaliczenia jest wiedza, czyli odpowiedź na pytania zawarte poniżej.
7. Na egzamin przynosimy: uzupełniony w podpisy indeks, notatnik ze Studium Animatora, śpiewnik ze Studium Animatora, tzw. teczkę animatora – materiały konieczne do przeprowadzonych wybranych rekolekcji wakacyjnych: konspekt, propozycje Dróg Krzyżowych, adoracji, pogodnych wieczorów, modlitw porannych i wieczornych…
8. Na egzamin przychodzimy w stroju odświętnym.
9. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat prosi o poprawkę w innym terminie.
10. Osoby mające ważne przeszkody i nie mogące zdawać egzaminu w terminie wyznaczonym piszą podanie do Moderatora RAM i proszą o wyznaczenie terminu dodatkowego.


I. Pytania z zagadnień teologicznych.

 1. Co to jest wiara, w jaki sposób można ja rozwijać?
  2. Omów osobę Boga Ojca.
  3. Kim jest Jezus Chrystus?
  4. Na czym polegało Bóstwo a na czym człowieczeństwo Jezusa Chrystusa?
  5. Co to jest Wcielenie Jezusa Chrystusa?
  6. Na czym polegała zbawcza misja Jezusa Chrystusa?
  7. Czym było Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
  8. Co to znaczy, że Eucharystia jest źródłem jedności i pełni życia?
  9. Co to są charyzmaty i jak należy z nich korzystać?
  10. Kim jest Duch Święty i jak jest Jego rola w Kościele?
  11. Omów rzeczy ostateczne człowieka?
  12. Kim są Aniołowie i jak pełnią misję w stosunku do Boga?
  13. Co to są sakramenty i dlaczego nazywamy ich uświęcającymi znakami Bożej łaski?
  14. Dlaczego Maryję nazywamy Matką – Bogurodzicą?
  15. Jaki był udział Maryi w Dziele Zbawienia?
  16. Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?
  17. Jakim kultem czcimy Matkę Bożą i jakie znasz formy kultu maryjnego?
  18. Na czym polega wiara w życie wieczne?
  19. Czym jest Kościół – jaka jest w Nim moja rola?
  20. Kto czuwa w Kościele nad prawdziwością wiary i na czym to polega?
  21. Na czym polega kapłańska, prorocka i królewska misja ludzi świeckich w Kościele?
  22. Co to znaczy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski?
  23. Omów Kościół hierarchiczny i świecki.
  24. Jaki jest stosunek Kościoła do innych wielkich religii oraz sekt?
  25. Dlaczego Pismo święte nazywamy „Księgą Życia”?
  26. Kto jest autorem Pisma św. – podział Biblii i języki biblijne?
  27. Co to jest natchnienie Pisma św. – rodzaje ksiąg biblijnych?
  28. Dlaczego praca jest obowiązkiem człowieka i podlega ocenie moralnej?
  29. Na czym polega powszechne kapłaństwo wiernych?
  30. Jaka jest różnica pomiędzy powszechnym kapłaństwem wiernych a kapłaństwem sakramentalnym?
  31. Dlaczego małżeństwo chrześcijańskie powinno mieć charakter sakramentalny?
  32. Na czym polega jedność i nierozerwalność małżeństwa – cele i zadania małżeńskie?
  33. Co to jest odpowiedzialne rodzicielstwo?
  34. Dlaczego rodzinę nazywamy „domowym Kościołem”?

II. Pytania z zagadnień ascetycznych

1. Dlaczego nazywamy się dziećmi Bożymi co to oznacza, do czego zobowiązuje?
2. Co to są cnoty Boskie i jak je zdobywać cnoty?
3. Co to są wady i jak je pokonywać?
4. Co to jest sumienie, jakie znasz rodzaje sumienia?
5. Jak i przez co można kształtować sumienie?
6. Jaką rolę spełniają sakramenty jako środki nadprzyrodzone wspierające nasz rozwój osobowy?
7. Co to oznacza, że chrzest jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego?
8. Co to znaczy dobrze się spowiadać?
9. Na czym polega pełne przeżycie Mszy św. ?
10. Czym jest modlitwa i jakie znasz formy modlitwy?
11. Omów Eucharystię, jako sakrament obecności Chrystusa na ziemi.
12.Jaka jest rola Słowa Bożego w życiu chrześcijanina?
13.Na czym polega radość chrześcijańska?
14.Jaką rolę pełnią święci w naszym życiu wiary?


III. Pytania z zagadnień liturgicznych.

1. Wymień okresy i kolory Roku Liturgicznego?
2. Jaka jest wymowa Adwentu dla chrześcijanina?
3. Jak chrześcijanin powinien przeżywać wigilię i Boże Narodzenie?
4. Czym jest Wielki Post w życiu chrześcijanina?
5. Jak przeżywamy Triduum Paschalne i Dzień Zmartwychwstania?
6. Co to są tzw. „Zielone Święta”?
7. Z jakich części składa się Liturgia Słowa we Mszy św.?
8. Co składa się na Liturgię Eucharystii we Mszy św.?
9. Jakie funkcje liturgiczne we Mszy św. może wykonywać człowiek świecki?
10. Jak należy przygotować ołtarz do Mszy św.?
11. Jakie znasz postawy liturgiczne we Mszy św. i co one oznaczają?
12. Jak należy przygotować komentarz liturgiczny do Mszy św. i jaka powinna być jego treść?
13. Jak powinna być zbudowana Modlitwa Wiernych?
14. Co przynosimy w darach ofiarnych do Ołtarza i dlaczego?
15. Jakie pieśni można i powinno się śpiewać we Mszy świętej?
16. Jak zbudowana jest liturgiczna modlitwa dnia (Brewiarz)?
17. Co powinna zawierać modlitwa poranna i wieczorna?
18. Jak zbudowany jest kalendarz liturgiczny?
19. Jakie znasz księgi liturgiczne używane we Mszy św.?
20. Jakie znasz nabożeństwa liturgiczne poza Mszą św.?
21. Jakie znasz najważniejsze święta Maryjne (podaj daty)?


IV. Pytania z zagadnień hagiograficznych.

 1. Kim był bł. Piotr Jerzy Frassati?
 2. Co wiesz o Słudze Bożej Annie Jenke?
 3. Życiorys św. Jana z Dukli.
 4. Życiorys św. J. S. Pelczara.
 5. Życiorys bł. Jana Balickiego.
 6. Życiorys bł. Augusta Czartoryskiego.
 7. Życiorys Papieża Jana Pawła II.
 8. Życiorys bł. Bronisława Markiewicza.
 9. Kim był twój patron (z chrztu lub bierzmowania)?

 Ps. W życiorysach prosimy o przedstawienia najważniejszych wydarzeń związanych z postacią oraz sposób realizacji świętości.


V. Pytania z zagadnień ewangelizacyjnych.

 1. Cechy ewangelizatora.
 2. Cechy animatora prowadzącego małą grupę w parafii.
 3. Zasady mówienia świadectwa .
 4. Wyjaśnij co to jest kerygmat i podaj jego elementy.
 5. Wyjaśnij różnicę między kerygmatem a katechezą.
 6. Podaj schemat rozmowy ewangelizacyjnej (kerygmatyczej).
 7. Wyjaśnij rolę preewangelizacji w rozmowie ewangelizacyjnej.
 8. Omów rolę i schemat konspektu na spotkanie w grupie.
 9. Wyjaśnij rolę metod aktywizujących w konspekcie oraz podaj przykłady.
 10. Wymień i omów metody ewangelizacji.
 11. Wyjaśnij rolę Słowa Bożego w rozmowie ewangelizacyjnej
 12. Podaj przykłady fragmentów Słowa Bożego dotyczących poszczególnych punktów kerygmatu.

VI. Pytania dodatkowe.

 1. Omów symbole RAM – ich treść i znaczenie.
 2. Wymień przynajmniej 5 encyklik Jana Pawła II i omów jedną z nich.
 3. Przedstaw historię RAM w Archidiecezji Przemyskiej.
 4. Pytania ze znajomości Statutu RAM SK.

Literatura pomocnicza:

1. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia, Poznań 1996.
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
3. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, T. I i II, Kraków 1996.
4. Teologia dla szkół średnich, praca zbiorowa pod red. ks. M. Ruseckiego, Lublin 1994.
5. ABC teologii dogmatycznej, ks. S. Stasiak, Wrocław 1993.
6. Literatura Hagiograficzna.
7. Statut RAM.